ميهمان برنامه حسن اعتمادى كنشگر و تحليلگر سياسى
موضوع: مشكلات اجتماعى و سياسى در ايران

آوای مردم، برنامه ای از سوزی یاشار from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.