نیمه پنهان – رفتار ظالمانه و مستبدانه نیروهای انتظامی

مهمان: حسین رئیسی، حقوقدان
رفتارهای بد و برخوردهای تهاجمی نیروی انتظامی با مردم

نیمه پنهان – رفتار ظالمانه و مستبدانه نیروهای انتظامی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.