زمان انتخاب، برنامه بیست و چهارم؛ با موضوع: مسئولیت اجتماعی در قبال بحران زیست محیطی و منابع طبیعی
مهمان : نیک آهنگ کوثر
بحران خشکسالی در ایران، تلاش برای پاکسازی طبیعت به وسیله مردم، اثرات فاجعه باز خشکسالی در زندگی مردم خصوصا روستائیان و مناطق کو.یری، بحران از بین رفت دریاچه ها و اعتراض مردم به ماجرای دریاچه ارومیه و یا اعتراض برای زاینده رود. اصراف در مصرف آب محیط زیست طبیعی ایران، اکوتوریسم در ایران

زمان انتخاب، مسئولیت اجتماعی در قبال بحران زیست محیطی و منابع طبیعی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.