برنامه شورای ملی ایران، قسمت هیجدهم

کارشناس برنامه حمیدرضا ظریفی نیا روزنامه نگار

موضوع :اعتراضات مدنی سندیکاهای کارگری

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.