برنامه هفدهم شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- ، مصاحبه با هموندان دفتر سیاسی

در این برنامه با دو کارشناس (دکتر امیر ایرائی و رضا پیرزاده)  در رابطه با نامه سرگشاده شاهزاده رضا پهلوی ریاست شورای ملی ایران به جامعه بین المللی و اثرات آن در روند گفتگو ایران با گروه ۱+۵ به گفتگو نشستیم

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- شانزدهم، مصاحبه با هموندان دفتر سیاسی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.