آوای مردم، برنامه پنجم
موضوع برنامه: هشتم مارس، روز جهانی زن،
با حضور وانشا رودبارکی، هموند شورای عالی-شورای ملی ایران و بهزاد مهرانی، روزنامه نگار

آوای مردم from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.