نیمه پنهان، برنامه دوازدهم
موضوع: رسانه های خارجی و ایران
مهمان: نیک آهنگ کوثر- کارتونیست و سردبیر سایت خود نویس

نیمه پنهان، برنامه دوازدهم from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.