آوای مردم، برنامه ای از سوزی یاشار، برنامه دوم
میهمان برنامه : ياشار پارسا هموند شورای ملی ایران
موضوع :آزادی بیان

آوای مردم برنامه ای از سوزی یاشار from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.