نیمه پنهان-موضوع خدمت سربازی در ایران
موضوع: خدمت سربازی در ایران
مهمان دکتر امیر حسین مهدی ایرایی – هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

رسانه افق ایران-برنامه نیمه پنهان-موضوع خدمت سربازی در ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.