سپید و سیاه- پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴
• رقص دانشجویان آمریکایی با موزیک بهنام صفوی
• رقص دانشجویان آمریکایی با موزیک بهنام صفوی #
• اتوبوس ایدز در میادین تهران
• دستگیری یغما گلرویی
• هاشم زینالی: می گفتند پی گیری نکنید و دنبال سعید را نگیرید.
• کتک خوردن زندانیان سیاسی و حمایت مسئولین از اشرار .

سپید و سیاه- پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.