کارشناس برنامه :تونیا ولی اوغلی قهرمان تیم ملی شنا ایران

سامان یافتن فرهنگ تعلیم و تربیت ایران را به میرزا تقی خان امیر کبیر نسبت می دهند . او با فراهم آوردن مقدمات تاسیس دارالفنون در سال  1277 سازمان جدید فرهنگی ایران را بنا نهاد و در سال 1287 قانون اداری فرهنگ به تصویب رسید . به دنبال آن ، با تصویب قانون فرهنگ در نهم آبان 1290 ، نخستین گام در راه تثبیت سازمان فرهنگ برداشته شد اما طبق اسناد و شواهد موجود تا پیش از دوره رضاشاه پهلوی، با وجود اینکه تشکیلات ورزش و تربیت بدنی در زمان امیرکبیر راه اندازی شده بود، چندان نشانی  از فعالیت زنان نبود و در واقع  تاریخچه ورزش زنان از زمان رضاشاه پهلوی آغاز می شود.

خورشید ورزش زنان در ایران قسمت اول – ورزش بانوان قبل از انقلاب اسلامی from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.