هنرو مقاومت برنامه ای از پرویز کاردان نگاهی است به مقاومت امروز ایرانیان در مقابل حکومت خودکامه جمهوری اسلامی
در این برنامه کوشش جوانان برای آزادی در ایران نشان داده میشود…

هنر و مقاومت پنجم آذر ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.