کارشناس برنامه بانو مهشید پگاهی -فعال حقوق زنان

کشف حجاب در حکومت جمهوری اسلامی
طبق قانون نانوشته ای٬ که البته بارها به طور شفاهی بر آن تاکید شده٬ کشف حجاب جرمی سیاسی و امنیتی تلقی می شود نه یک تخلف ساده از قانون٬ شبیه دیگر تخلف ها. این جرم امنیتی٬ به نسبت معروفیت فرد مرتکب شونده٬ سنگین تر و نابخشودنی تر میشود. با این حال زنان زیادی در سطوح مختلف٬ و از اقشار مختلف اجتماعی٬ کشف حجاب را به مثابه عملی اعتراضی و نمادین انجام داده و میدهند
حال زنان ایران چه باید بکنند؟ جنبش زنان چکونه در جنین شرایطی می تواند ارتباطات را بین زنان قوی تر کند؟ چه باید کرد و چه پیشنهادمی کنید
افق زندگی زنان را در ایران چگونه می بینید؟

خورشید- موضوع: پوشش اجباری -قسمت سوم from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.