آوای مردم-موضوع: برنامه ادامه بحران در خاورمیانه؛ ایران را به کجا خواهد رساند؟

11-13-15
آوای مردم با سوزی یاشار
موضوع -آیا با طرح شعارهای مطالباتی رژیم ناچار به عقب نشینی خواهد شد ؟
کارشناسان برنامه
مهدی موبدی : کنشگر سیاسی و مدیر سایت تلاش آنلاین
حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم -آیا با طرح شعارهای مطالباتی رژیم ناچار به عقب نشینی خواهد شد؟ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.