عدم پرداخت حقوق، بیش ازشش ماه و در نهایت پرداخت و اخراج سیصد و هشتاد /زاینده رود همچون «روان» برای شهر و مردم اصفهان/ حدود دویست هزار کارتن خواب، فقط در منطقه دوازده تهران /مادر شهرام احمدی خطاب به مادر ستار بهشتی: ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺰﺍﺭ ستارت ﮐﺠﺎﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻗﺒﺮ ﺑﻬﺮﺍمم ﮐﺠﺎﺳﺖ.» /آسمان اسیدی و آب آتشی برای مردم خوزستان/ تصاویر کمکهای یک موسسه خیریه به مردم شهرستان رباط /اپیدمی یک حرکت زیبای مردمی در شهرهای مختلف ایران، جالباسی برای لباسهای خیریه اینبار در مشهد/… فوتسالیستهای بانو و سفری پر حاشیه

سپید و سیاه / دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.