آوای مردم-موضوع: برنامه ادامه بحران در خاورمیانه؛ ایران را به کجا خواهد رساند؟
موضوع: برنامه ادامه بحران در خاورمیانه؛ ایران را به کجا خواهد رساند ؟
کارشناسان برنامه
مهدی موبدی : کنشگر سیاسی و مدیر سایت تلاش آنلاین
حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم-موضوع: برنامه ادامه بحران در خاورمیانه؛ ایران را به کجا خواهد رساند؟ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.