برنامه «خورشيد»، نخستین برنامه ایست که درباره زنان به روشنگری و آکاهی رسانی در امور زنان خواهد پرداخت
آواز نخون ورزش نكن خارج از ايران نرو اعتراض نكن و دهها امر و نهى ديگه مه هر روز بر تعداد آنها افزوده ميشه و شرايط صد سال پيش
نان را تداعى ميكنه نمونه اش همين چند سال پيش و لايحه اى از شرايط گذرنامه كه اگر به تصويب ميرسيد شرايط زنان را به دوران قاجار باز ميگرداند . بنفشه حجازى در كتابى با نام تاريخ خانمها كه نوشته خودشون تيز هست سندى ارائه ميكنه كه نشون ميده ٩٣ ساله پيش سفر زنان زير ٤٠ سال به اتبات عاليات مشروطزبه مصاحبت يك نفر مرد شده است اين سند نشان ميداد كه مدافعان لايحه گذرنامه كه خوشبختانه به تصويب هم نرسيد در رويارويي بازگشت و احياء همان شرايط ٩٠ سال پيش براى زنان ايران بودند و البته با تلاش و اعتراضات گسترده اى روبرو شد و سر انجام به تصويب نرسيد اما همچنان انجام سفر زنان در ايران گرو اجازه همسرباقى است

خورشید – اجازه بی اجازه -قسمت دوم from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.