آوای مردم- تشکیل آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی from افق ایران on Vimeo.

آوای مردم- تشکیل آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی
موضوع : آیا در این موقعیت حسس خاورمیانه ؛تشکیل آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی ضرورت دارد ؟
کارشناس برنامه :
مهدی موبدی : کنشگر سیاسی و مدیر سایت تلاش آنلاین
حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

Comments are closed.