مهمان این برنامه، آقای رضا پیرزاده، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران، کارشناس ارشد علوم اقتصادی.

Comments are closed.