در این برنامه منصور اسانلو، به زوایای پنهان زندگی کارگران ایران و آثار خط فقر در ایران می پردازد.

تاریخ پخش: سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳برابر با  ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴

Comments are closed.