آیا دریای کاسپین، ارزشی کمتر از خلیج فارس برای ایران دارد؟ چرا رژیم جمهوری اسلامی، سهم کشور ایران را از پنجاه درصد، به یازده درصد، کاهش داده است؟ آیا شاهد قرارداد ترکمانچای دیگری هستیم؟

Comments are closed.