در این برنامه، دکتر مهدی آقازمانی، به بسیج و سابقه تشکیل آن، از دریچه دیگری می نگرد.
زوایای پنهان بسیج و شستشوی مغزی جوانان با دکتر امیر حسین مهدی ایرایی، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران

 

Comments are closed.