نیمه پنهان، برنامه دوازدهم

Feb 16, 2015 1080

نیمه پنهان، برنامه دوازدهم موضوع: رسانه های خارجی و ایران مهمان: نیک آهنگ کوثر- کارتونیست و سردبیر سایت خود نویس نیمه پنهان، برنامه دوازدهم from افق ایران on Vimeo. Post by ‎افق ایران Ofoghirantv‎. ...