اعتصاب کارگران «لوله سازی اهواز» به سیزدهمین روز رسید

Feb 16, 2015 552

کارگران به ایلنا گفته‌اند «ما خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با کارخانه لوله سازی اهواز هستیم و تا محقق نشدن خواسته‌مان به اعتراض صنفی‌مان ادامه می‌دهیم.» نزدیک به ۱۲۰۰ کارگر پیمانی معترض لوله سازی اهواز ...