سپید و سیاه – نجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

Jun 2, 2016 598

• اخراج از بیمارستان و رها کردن بیمار کهنسال • کجای دنیا این گونه است، ضرب و شتم با چماق و قمه • بانوی دف نواز در خیابان و در مقابل مردم • تفاوت: برخورد جوانان با ...

انفصال دائم سعید مرتضوی از قوه قضاییه

Nov 15, 2014 897

سعید مرتضوی، که به دلیل نقض حقوق بشر، و نقش او در ماجرای کهریزک، به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته می شود، پس از چند سال فعالیت در قوه قضاییه، برای همیشه از ...