سپید و سیاه – دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۵

Nov 14, 2016 762

سپید و سیاه – دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۵ مردمی بسیارفهیم تر از حکومت سیل و خشکسالی همزمان، مدیریت منابع آبی در سال 1313 زنده در آتش سوختن مرد جوان پس از تیراندازی مامورین امنیتی منافع ...