شهروند خبرنگار: قسمت پنجم

Mar 15, 2017 262

شهروند خبرنگار: قسمت پنجم شهروند خبرنگار مجموعه ای است از گزارشهایی که هموطنان از ایران برای رسانه افق ایران می فرستند. قسمت پنجم ...