سپید و سیاه / برنامه سوم

Nov 18, 2014 0 1300

در این برنامه، الهام ستاکی  و دکتر مهدی آقازمانی، از دریچه ای دیگر حوادث روز را بررسی می کنند:   ...