خورشید- موضوع: پوشش اجباری قسمت سوم

Nov 18, 2015 908

کارشناس برنامه بانو مهشید پگاهی -فعال حقوق زنان کشف حجاب در حکومت جمهوری اسلامی طبق قانون نانوشته ای٬ که البته بارها به طور شفاهی بر آن تاکید شده٬ کشف حجاب جرمی سیاسی و امنیتی تلقی می شود ...

خورشید- موضوع: پوشش اجباری قسمت اول

Nov 11, 2015 712

زمان پخش ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵ این روزها خبر کشف حجاب دو بازیگر ایرانی٬ سوژه رسانه هاست و موافقان و مخالفان آزادی پوشش زنان مشغول بحث و جدل. اما این نخستین بار نیست که زنی ایرانی کشف حجاب ...