سپید و سیاه – پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۵

Nov 17, 2016 512

سپید و سیاه – پنجشنبه  ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۵ از پرورش بزرگان تا مغزشویی و تروریسم سرطان، پلمب مغازه و نهایتا مرگ شوکر برقی پاسخی به حامیان حیوانات تجمع کارگران در اعتراض به اصلاح قانون کار ...