کاهش بهای نفت و پیامدهای آن

Oct 26, 2015 389

ارزش بهای نفت در بازار جهانی همچنان در حال سقوط است و پیش‌بینی توقف کاهش بهای آن هم تا اندازه‌ای دشوار. بهای نفت در یک سال و نیم گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است و ...

Nov 16, 2014 1096

زمان انتخاب با حضور شاهزاده رضا پهلوی:اهداف مجموعه رسانه افق ایران رسانه افق ایران، برنامه زمان انتخاب، برنامه شماره یک، اهداف مجموعه رسانه افق ایران در این برنامه، شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با آقای آقازمانی، علت ...