شهروند خبرنگار

Feb 21, 2017 300

شهروند خبرنگار شهروند خبرنگار مجموعه ای است از گزارشهایی که هموطنان از ایران برای رسانه افق ایران می فرستند. قسمت دوم ...