شهروند خبرنگار – قسمت سی و دوم

اکتبر 24, 2017 50

شهروند خبرنگار مجموعه ای است از گزارشهایی که هموطنان از ایران برای رسانه افق ایران می فرستند. قسمت سی و دوم ...