زمان انتخاب- توانمندسازی زنان ایران

سپتامبر 7, 2017 85

در این برنامه مهدی آقازمانی به وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران می پردازد. مهمان برنامه: مارال یازرلو، کوشنده اجتماعی و فرهنگی ...