سپید و سیاه / برنامه سوم

Nov 18, 2014 0 1391

در این برنامه، الهام ستاکی  و دکتر مهدی آقازمانی، از دریچه ای دیگر حوادث روز را بررسی می کنند:   ...

سپید و سیاه، برنامه دوم:

Nov 17, 2014 1270

در این برنامه، الهام ستاکی و مهدی اقازمانی، به حوادث روز جامعه، از دریچه دیگری می نگرند. ...