شهروند خبرنگار مجموعه ای است از گزارشهایی که هموطنان از ایران برای رسانه افق ایر ان می فرستند.
قسمت بیست وهفتم

Comments are closed.