در این برنامه مهدی آقازمانی به انتصاب رییس جدید سازمان محیط زیست ایران می پردازد.
مهمان برنامه: سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست

Comments are closed.