در این برنامه مهدی آقازمانی نگاهی دارد به وضعیت کارگران بعد از معرفی وزیر جدید کار.
مهمان برنامه: منصور اسانلو

Comments are closed.