در این برنامه مهدی آقازمانی به وضعیت جامعه ایرانیان در تورنتوی کانادا می پردازد.
مهمان برنامه: رضا بنایی، کنشگر سیاسی و بنیانگذارنهاد عدالت ۸۸

Comments are closed.