در این برنامه مهدی آقازمانی نگاهی دارد به کشتار ۱۳۶۷ و عاملین آن که هم اکنون در دولت امروز مشغول به کار هستند.
مهمان برنامه: ایرج مصداقی، کنشگر سیاسی

Comments are closed.