در این برنامه مهدی آقازمانی به نظرسنجی جدید بین ایرانیان آمریکا توسط مؤسسه پایا می پردازد.
مهمان برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب

Comments are closed.