در این برنامه مهدی آقازمانی به آزمایشهای موشکی ایران و واکنش دیگر کشورها به آن می پردازد.
مهمان برنامه: مصطفی دانش، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.