در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی روابط ایران، اسراییل و آمریکا و بروز تنش در خاورمیانه می پردازد.
مهمان برنامه: منشه امیر، تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.