در این برنامه مهدی آقازمانی به ادامه بحث درمورد تاریخ ایران و تأثیر اعراب بر آن می پردازد.
مهمان برنامه: مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل

Comments are closed.