در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی رویکرد دولت جدید آمریکا نسبت به ایران می پردازد.
مهمان برنامه: فرهمند محمود کلایه، کنشگر سیاسی

Comments are closed.