در این برنامه مهدی آقازمانی به نقض حقوق زنان در نظام قضایی ایران می پردازد.

مهمان برنامه: ساناز الستی، حقوقدان و استاد دانشگاه

Comments are closed.