در ادامه گفتگوی هفته قبل مهدی آقازمانی در این برنامه به تمدن ایران و تأثیر حمله اعراب بر آن می پردازد.
مهمان برنامه: مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل

Comments are closed.