در این برنامه مهدی آقازمانی نگاهی دوباره دارد به بحران محیط زیست در ایران.
مهمان برنامه: سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست

Comments are closed.