در این برنامه مهدی آقازمانی به معضلات آموزشی در ایران می پردازد.
مهمان برنامه: نلی فرنودی، روانشناس

Comments are closed.