در این برنامه مهدی آقازمانی به وضعیت آب و هوایی و محیط زیست ایران می پردازد.
مهمان برنامه: سام خسروی فرد

Comments are closed.